วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒

“เป็นผู้นำเทคโนโลยีในการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนให้กองทัพภาคที่ ๒ มีความพร้อมและสามารถเผชิญภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ”

 

ขีดความสามารถ


๑. สามารถสนับสนุนการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของหน่วยกำลังรบได้ ๒ กองพลหรือมากกว่าเมื่อได้รับการเพิ่มเติมกำลัง
๒. การเคลื่อนย้ายหน่วยกระทำได้อย่างจำกัด
๓. สามารถกระทำการป้องกันตนเองได้เมื่อจำเป็น