ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

  พันเอกวิจิตร เสือคง
ผบ.พัน.ซบร.๒๒
รอง ผบ.พัน.ซบร.๒๒
พ.ต.เสถียร น้อยมาลา
ฝอ.๑ พัน.ซบร.๒๒
พ.ต.บัญชา เผ่าผม
ฝอ.๓ พัน.ซบร.๒๒
พ.ท.ยอดชาย สุริยันต์
ฝอ.๔ พัน.ซบร.๒๒
ร.ท.อลงกรณ์  บูรณ์เจริญ
ฝกง.พัน.ซบร.๒๒
ร.ท.ประพัฒน์  แก่นแก้ว
รรก.ผบ.ร้อย.บก.ฯ
ร.อ.พิสิษฐพงศ์  กงพะลี
รรก.ผบ.ร้อย.ซบร.๑ ฯ
ร.อ.ครรชิต ศรลัมพ์
รรก.ผบ.ร้อย.ซบร.๒ ฯ
พ.ต.พาสิทธิ์ ทองมี
ผบ.ร้อย.สสซ.