ประวัติหน่วย

ประวัติหน่วย

ประวัติความเป็นมา กองพันซ่อมบำรุงที่ 22

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้น ตามแผนพัฒนาหน่วยทหารในกองทัพบก ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ 134 / 27 ลง 25 ม.ค.27 ให้ใช้อัตราการจัดยุทโธปกรณ์หมายเลข 29 – 25 (10 ต.ค.23)  ซึ่งแปรสภาพจากหน่วยระดับกอง , กองร้อย , หมวด ของเหล่าต่าง ๆ ใน กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ดังนี้

1. กองสรรพาวุธสนับสนุนทั่วไป นำมาปรับการจัดทั้งหมด
2. กองร้อยทหารช่าง ซ่อมบำรุงสนามที่ 217 เดิมที่มี 5 หมวด โอนให้กรมทหารช่างที่ 2
จำนวน 2 หมวด คงนำมาปรับการจัด 3 หมวด
3. กองร้อยทหารสื่อสารส่งกำลังและซ่อมบำรุงส่วนหน้า นำเฉพาะส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบำรุงมาปรับการจัด
4. กองร้อยพลาธิการ สนับสนุนโดยตรงที่ 1 นำเฉพาะส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบำรุง
มาปรับการจัด
5. หมวดสนับสนุนที่ 2 กองร้อยวิทยาศาสตร์ นำบางส่วนมาปรับการจัด

ที่ตั้งหน่วย

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

      วันสถาปนาหน่วย

เนื่องจาก กองพันซ่อมบำรุงที่ 22 เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 วันสถาปนาหน่วยของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จึงเป็นวันสถาปนาหน่วยของกองพันซ่อมบำรุงที่ 22 ด้วยเช่นกัน คือวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี

     การแบ่งมอบ

             เป็นหน่วยในอัตราของ กองบัญชาการช่วยรบ 1 กองพัน ต่อ กองบัญชาการช่วยรบ หรืออาจจัดให้กองบัญชาการอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

ประวัติความเป็นมาของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

เดิมนั้นมณฑลทหารบก,จังหวัดทหารบกเป็นหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบ แต่เนื่องจากมณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก มีภารกิจอื่น ๆ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษา ระเบียบวินัยของทหารภายนอกกรมกอง การระดมสรรพกําลัง, การสัสดี, การศาลทหาร, การเรือนจํา, การเกณฑ์พลเมืองอุดหนุนราชการทหารตามกฎหมาย เพื่อให้ม่ณฑลทหารบก , จังหวัดทหารบก ได้ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วได้อย่างเต็มที่ กองทัพบกจึงได้พิจารณาจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระทางการส่งกําลังบํารุงของ มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก โดยจัดตั้ง
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ขึ้น เป็นหน่วยแรกในกองทัพบกในปี ๒๕๑๐
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่กองทัพภาคที่ ๒ นอกจากจะลดงานในด้านการส่งกําลังบํารุงให้กับหน่วยมณฑลทหารบก,จังหวัดทหารบกแล้ว ยังทําให้สายงานส่งกําลังบํารุงสั้นลงอีกด้วย เดิมหน่วยต่าง ๆ ปฏิบัติงานส่งกําลังบํารุงต่อสายยุทธบริการ หรือคลังสายยุทธบริการโดยตรง ซึ่งสาย ยุทธบริการ หรือคลังต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จึงทําให้หน่วยเสียเวลาเพราะระยะทางอยู่ห่างไกล แต่เมื่อมีกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ แล้ว หน่วยต่างๆ ก็กระจายออกไปตามภูมิภาค ไม่แออัดหรือ
คับคั่งอยู่เฉพาะในคลังสายยุทธบริการดังกล่าวแล้ว
นอกจากนี้คลังสายยุทธบริการปฏิบัติงานโดยตรงกับกองบัญชาการช่วยรบ ทําให้ปัญหาการ ส่งกําลังจึงง่ายเขา ลดงานด้านยุทธการได้เป็นอย่างดี สิ่งอุปกรณ์ที่มีจากคลังกองบัญชาการช่วยรบ จะ หลั่งไหลไปสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่กองทัพภาคต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และทางคลังสาย ยุทธบริการ
ก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด เพราะหน่วยรับภาระช่วงต่อไปแล้วคงทําการสนับสนุนโดยตรงกับหน่วย
กองบัญชาการช่วยรบ ตามที่กองบัญชาการช่วยรบเสนอความต้องการไปตามระยะเวลาและความ
ต้องการ
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ มีหน่วยซ่อมบํารุงที่จะสนับสนุนหน่วยอย่างเต็มที่ สามารถ ปฏิบัติงานขั้นที่ ๓ ที่หน่วยกําลังรบปฏิบัติงานล้นมือหรือขั้นที่ ๔ โดยมิต้องส่งไปซ่อมที่หน่วยซ่อมบํารุง ของสายยุทธบริการคงทําตรงต่อกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ซึ่งเป็นการลดเวลาและระยะทางในการซ่อม บํารุงเป็นอย่างมาก และประการสําคัญคือ แม่ทัพภาคที่ ๒ ได้รับทราบสถานภาพของการส่งกําลังบํารุงตลอดจนอํานาจการใช้หน่วยส่งกําลังบํารุงได้อย่างเต็มที่
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ได้มีการแปรสภาพการจัดหน่วย เป็น การจัดหน่วยแบบพันธกิจ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยจัดกลุ่มหน่วยงานเดียวกันไว้ด้วยกันรวมหน่วยส่งกําลังบํารุงทั้ง ๒๒ หน่วย จัดตั้งหน่วยตามสายงานเป็น ๕ กองพัน และ ๑ ศูนย์ควบคุม ประกอบด้วย พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ , พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ , พัน.ขส.๒๒ บชร.๒ , พัน.สร.๒๒ บชร.๒ , พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒ และ ศคบ.บชร.๒