ข่าวสาร เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 62,1330 ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 และกำลังพลให้การต้อนรับ ผบ.บชร.2 ในการตรวจเยี่ยม มว.ซบร.สพ.สน.3 ค่ายศรีพัชรินทร์...

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 62,1330 ผบ.พัน.ซบร.22 บชร.2 และกำลังพลให้การต้อนรับ ผบ.บชร.2 ในการตรวจเยี่ยม มว.ซบร.สพ.สน.3 ค่ายศรีพัชรินทร์ จว.ขก. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียยร้อย

85