คลังความรู้
สายสื่อสาร
สายพลาธิการ
- เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องอัดสำเนา ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒
สายสรรพาวุธ
- ระเบียบคำสั่งต่างๆ ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔
สายช่าง
การส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์